STANOVY PÉTANQUE KLUBU NOVÝ MALÍN

 

Čl. I.

Název a sídlo klubu

Pétanque klub Nový Malín (dále jen „PK NM“) je spolek přátel této hry a jeho sídlem je Obec Nový Malín.

 

Čl. II.

Vznik a postavení klubu

1. Klub byl založen v obci Nový Malín a jedná se o dobrovolné sdružení členů, nikoliv o právnickou osobu.

2. Klub je podporován obcí Nový Malín.

3. Úkony jménem klubu činí vedení klubu, a to tak, že v dokumentech připojí svůj podpis předseda klubu a minimálně jeden další člen vedení klubu.

 

Čl. III

Poslání klubu

1. Posláním klubu je sdružování jeho členů za účelem provozování této hry, jejího dalšího rozvoje a propagace. Při této činnosti budou členové klubu respektovat obecně závazné právní předpisy, pravidla morálky, etiky a fair play.

2. Cíle klubu vycházejí z jeho poslání a jsou jimi především:

a) zabezpečit možnost provozovat tuto hru v areálu sokolovny

b) organizace turnajů této hry

c) vytváření podmínek pro sportovní vyžití jeho členů

 

Čl. IV.

Zásady členství v klubu

1. Členství v klubu je dobrovolné.

2. Nový člen klubu do něho může vstoupit se souhlasem vedení klubu na základě písemné přihlášky, zaplacení vstupního členského příspěvku a písemného prohlášení, že souhlasí s podmínkami členství.

3. Přednostní členství v klubu se uděluje zejména obyvatelům obce Nový Malín. Dále se členem může stát hráč, který není obyvatelem obce nový Malín, ale navštěvuje turnaje pravidelně po dobu nejméně dvou let.

4. Dokladem o členství je uvedení hráče na hráčské listině, doplněné o členské číslo, a fotografie člena.

5. Uvedením hráče na hráčskou listinu získává člen také právo vyjadřovat se k fungování klubu a hlasovat o vedení klubu.

6. Členství v klubu zaniká na základě rozhodnutí člena v den podání žádosti o ukončení členství. Členství v klubu může též zaniknout na základě rozhodnutí vedení klubu, a to v případě, pokud člen neplní povinnosti stanovené článkem V. stanov klubu, svým jednáním poškozuje dobré jméno klubu nebo některého z jeho členů. V takovém případě členství končí dnem, kdy o tom vedení klubu rozhodlo.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členů

1. Členové podle svých schopností a možností přispívají k naplnění poslání klubu.

2. Členové klubu mají povinnost zaplatit veškeré členské příspěvky a poplatky v daných termínech.

3. Členové mají právo podílet se na činnosti klubu, jakož i využívat veškerých služeb klubem

jim poskytovaných, zejména využívat sportovní zařízení klub včetně jeho zázemí.

4. Členové mají právo volit vedení klubu.

5. Členové dodržují závazné právní předpisy, pravidla morálky, etiky a fair play. Jako pravidla fair play klub považuje následující body:

a) V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

b) Uznám, že soupeř je lepší, po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.

c) Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

d) I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

e) Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče – nevyjadřuji se tudíž negativně ani o stavu hřiště.

f) V soutěži respektuji pokyny a nařízení kolegů a organizátorů, řídím se jimi.

g) Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu.

h) Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.

i) Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.

j) Svým chováním jdu příkladem mladším kolegům.

6. Členové hrají podle pravidel této hry, která jsou přílohou těchto stanov.

7. Členové se účastní ligy o roční pohár. Ostatní účastníci turnajů hrají pouze o ceny.

 

Čl. VI.

Vedení klubu

1. Vedení klubu tvoří čtyři přímo volení členové klubu. Členové vedení klubu musí splňovat následující podmínky:

a) musí mít trvalé bydliště v obci Nový Malín

b) musí být členem klubu minimálně 1 rok

c) musí mít zaplaceny všechny členské příspěvky

2. Funkční období vedení klubu volených klubovou schůzí jsou dva roky. Členové vedení klubu zvolí ze svých řad předsedu výboru klubu, jehož funkční období jsou taktéž dva roky. V případě odstoupení některého člena z vedení klubu zvolí zbývající členové na nejbližším zasedání výboru klubu nového člena vedení klubu.

3. Vedení klubu jedná dle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou v kompetenci klubové schůze, a to zejména:

a) schvaluje stanovy klubu a jejich změny

b) podmínky vzniku členství

c) výši členského příspěvku

d) vede kárné řízení za porušení členských povinností

e) navrhuje klubu opatření

f) schvaluje výročí zprávy o hospodaření a činnosti klubu

g) schvaluje plán hospodaření

4. K platnosti rozhodnutí vedení klubu výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů.

5. Usnesení výboru vedení klubu, rozpočet, výsledek hospodaření klubu, a další informace sděluje vedení klubu členům klubu.

6. Předseda klubu

a) předseda reprezentuje klub navenek

b) předseda není oprávněn jednat jménem klubu způsobem, jehož důsledkem by měl

být vznik závazků klubu.

c) předseda je jmenován rozhodnutím vedení klubu

d) svolává klubovou schůzi

Klubová schůze

1. Klubová schůze je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje svým usnesením:

a) o základních otázkách existence klubu

b) o zániku klubu

2. Klubovou schůzi svolává předseda minimálně jednou za rok.

3. Účastníkem klubové schůze je člen klubu s hlasovacím právem, jehož členství v klubu trvá

nepřetržitě alespoň 1 rok a v průběhu členství plnil řádně své členské povinnosti.

4. Klubová schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů klubu a rozhoduje svým usnesením, schváleným minimálně poloviční většinou hlasů.

 

Čl. VII.

Hospodaření klubu

1. Při svém hospodaření se klub řídí obecně závaznými předpisy.

2. Zdrojem příjmů klubu jsou:

a) členské příspěvky

b) grant poskytovaný obcí

c) příjmy od sponzorů

d) jiné příjmy

3. Členské příspěvky se stanovují následovně

a) členové pétanque klubu mají členský příspěvek 50,- Kč na sezónu

b) nečlenové platí příspěvek 10,- Kč za turnaj, kterého se účastní

4. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného vedením klubu, který též schvaluje roční vyúčtování.

5. Veškeré příjmy a výdaje registruje pokladník, který je též zodpovědný za přípravu ročního vyúčtování.

 

Čl. VIII.

Zánik klubu

1. Klub zaniká rozpuštěním na základě usnesení klubové schůze, která také rozhodne o vypořádání klubového majetku.

 

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. Toto znění stanov PK NM je platné a účinné ode dne jeho schválení usnesením členů klubu.